Dlaczego smugi chemiczne? / Why chemtrails?

Istnieje kilka powodów, dla których smugi chemiczne są na naszym niebie. Rozpylanie różnych metali ciężkich ma wpływ na wszystko.

Jeżeli można stwierdzić, że jest oficialna wersja tej nielegalnej operacji, to jest to geoinżynieria stratosfery, czyli walka z globalnym ociepleniem w celu redukcji CO2 i odbicia szkodliwych substancji z powrotem w kosmos. Rozpylane cząstki aluminium, baru, strontu i innych metali powodują swego rodzaju tarczę, która blokuje dotarcie promieni słonecznych do ziemi, jednocześnie tworząc sztuczne chmury i chłodząc planetę.

Ale przecież cząstki te nie będą wiecznie fruwały w powietrzu. Nawet przy codziennym spryskiwaniu trzeba przyjąć za fakt, że cokolwiek jest rozpylane prędzej czy później opadnie na ziemię.

I co dalej dzieje się z tymi cząstkami?
Oczywiście opadając na ziemię kumulują się w wodzie, żywności, zwierzęciach, ludziach, roślinach, drzewach, oceanach i w glebie.

Głównym pierwiastkiem znajdującym się w mieszance ze smug chemicznych jest aluminium, które ma właściwości synergiczne i kumulacujne. Powoli odkładając się we wszystkim niszczy życie na naszej planecie.

Nie ma tutaj wątpliwości, że mowa jest o aluminium, ponieważ zostało to potwierdzone dowodami naukowymi, jak również opisane jest w różnych raportach. Między innymi w raporcie Hughesa z 1989 mówiącym o aluminium, czy też w ustawie Dennisa Kucinicha o Ochronie Przestrzeni Powietrznej, która omawia smugi chemiczne, modyfikację pogody i militaryzację przestrzeni powietrznej.

Co powoduje aluminium, które przez długi czas kumuluje się w glebie?
Zmienia jej odczyn z kwaśnej na neutralną, co oznacza, że gleba staje się toksyczna i wiele roślin nie będzie mogło w niej rosnąć.

Więc jakie jest rozwiązanie?
Pojawia się korporacja rolna pod tytułem "Monsanto", która ta wyprodukowała genetycznie zmodyfikowane nasiona uodpornione na aluminium.

Skoro naturalne rośliny nie mogą rosnąć w skażonej przez aluminium glebie, to rolnicy będą zmuszeni do zakupu nasion GMO odpornych na aluminium.

Podsumowanie calej sytuacji wygląda w sposób następujący:

MODYFIKACJA KODU GENETYCZNEGO PLANETY

PROBLEM - REAKCJA - ROZWIĄZANIE

1- Kreuje się problem rozpylając tony aluminium i innych metali do atmosfery, które odkładając sie w glebie zmieniają jej pH z kwaśnej na neutralną.

2- W związku z tym wszystko co jest naturalne zaczyna umierać.

3- Rozwiązaniem jest korporacja rolna Monsanto, która to wyprodukowała genetycznie zmodyfikowane nasiona uodpornione na aluminium.

W przypadku tak skomplikowanego zjawiska zawsze najlepiej zadać sobie pytanie kto będzie miał z tego korzyści i wtedy odpowiedź sama się znajdzie.

____________________________________________________

There are several reasons why chem trails are on our skies. Spraying of various heavy metals have an impact on everything.

If it can be concluded that the official version of this illegal operation, it is Geo-engineering the stratosphere, namely the fight against global warming in order to reduce CO2 and reflect harmful substances back into the space. Atomized particles of aluminum, barium, strontium and other metals causes a kind of shield that blocks the sunlight reaching the ground, while creating artificial clouds and cooling the planet.

But these particles will not ever fluttered in the air. Even with daily spraying must be accepted as a fact that whatever is sprayed sooner or later falls to the ground.

And than what happens to these particles?

Of course, falls upon the earth accumulates in the water, food, animals, people, plants, trees, oceans and soil.

The main element contained in the mixture of chem trails is aluminum, which is synergistic and cumulative. Slowly getting in everything destroys life on our planet.

There is no doubt that aluminum is mentioned, since it has been confirmed by scientific evidence, as well as it is described in various reports. Among other things, the report of the 1989 Hughes speaks of aluminum, or Dennis Kucinich in the Space Preservation Act, which discusses the chem trails, weather modification and the militarization of the airspace.

What makes aluminum, which for a long time accumulate in the soil?
Changing the pH from acidic to neutral, which means that the soil becomes toxic, and many plants will not be able to grow in it.

So what's the solution?
Appears agricultural corporation like Monsanto, which has produced genetically modified seeds resistant to aluminum.

Summary of the whole situation looks as follows:

GENETIC MODIFICATION OF THE CODE OF THE PLANET

PROBLEM - REACTION - SOLUTION

1 - It creates the problem of spraying tons of aluminum and other metals into the atmosphere, which accumulated in the soil changing its pH from acidic to neutral.

2 - Therefore, everything which is natural, begins to die.

3 - The solution is agricultural corporation Monsanto, which is produced genetically modified seeds resistant to aluminum.

In the case of such a complex phenomenon always best to ask a question of who will benefit from this and then find the answer itself.

No comments:

Post a Comment